Kopsavilkums

Aizvien vairāk lauksaimnieki un lauku mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Eiropā cīnās, lai izdzīvotu mainīgajās lauksaimniecības un ekonomikas situācijās, un izrāda interesi par vietējiem un nišas produktiem kā iespējai attīstīties. Lai gan patērētāji dod priekšroku vietējiem, autentiskiem un veselīgiem produktiem, tomēr nereti šādus produktus ir grūti realizēt. Pieaugušo patēriņa daudzumu nodrošina produktu imports, taču to daļēji varētu aizstāt ar vietējiem produktiem. Uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti pārtikas ķēdēs, jākļūst profesionālākiem un konkurētspējīgiem.

 

Mērķis

MARLO projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot lauku mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, izstrādājot Mācību metodisko līdzekli mārketingā vietējiem un bioloģiskiem pārtikas produktiem, tādējādi veicinot lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Projekts izstrādāts balstoties uz Leonardo da Vinci projekta „ProudFarmer rezultātiem, kuru veiksmīgi 2010.gadā izstrādāja 6 partnerorganizācijas no Latvijas, Francijas, Itālijas, Slovēnijas un Rumānijas. 

 

Uzdevumi

MARLO uzdevumi: vajadzību analīze, pieredzes apmaiņa vietējo un bioloģisko produktu mārketingā; ProudFarmer mācību rīka pilnveidošana mērķa grupas un projekta valstu vajadzībām; testēšana un novērtēšana; vietējā un starptautiskā sadarbības tīkla un kooperācijas iespēju veicināšana projekta mērķgrupai; rezultātu izplatīšana un atbilstošu mehānismu/procedūru radīšana projekta rezultātu tālākai izmantošanai.

 

Partneri

Projektu īsteno 7 partneru no 5 valstīm konsorcijs, ietverot valstis (Spānija, Kipra, Itālija, Latvija un Lietuva) no Eiropas ziemeļiem līdz dienvidiem. Partnerības sastāvā ir apmācību un konsultāciju organizācijas, asociācijas, kuras aktīvi darbojas bioloģiskajā lauksaimniecībā un tūrismā, tādējādi apvienojot dažādas zināšanas un pieredzi projekta rezultātu veiksmīgākai sasniegšanai. Galvenais projekta rezultāts būs Mācību metodiskie līdzekļi mārketingā vietējiem un bioloģiskiem pārtikas produktiem (mācību programma, rokasgrāmata, darba burtnīca un situācijas analīze) spāņu, latviešu, grieķu, lietuviešu un angļu valodā. Projekta ietvaros arī tiks īstenoti pasākumi sabiedrības informēšanai (projekta mājas lapa, ziņu lapas, konference), tādējādi veicinot projekta un tā rezultātu izmantošanu. 

 

Galvenā projekta mērķa grupa ir lauku mazie un vidējie uzņēmumi, kas ražo un pārdod vietējos un bioloģiskos pārtikas produktus. Projekts nodrošinās veiksmīgāku pieeju apmācībai, uzlabos uzņēmēju kvalifikāciju mārketinga jomā un paaugstinās uzņēmumu konkurētspēju. Projekts sniegs ieguldījumu uzņēmumu un lauku teritoriju attīstībā. Plānots, ka pēc projekta pabeigšanas, tā rezultāti tiks izplatīti citos Eiropas ģeogrāfiskajos reģionos. 

 

Projekts sākās 2013.gada 1.oktobrī un beidzās 2015.gada 30.septembrī

 

Projekta kopējais budžets 206.230,36€, no kuriem 70,50% Eiropas Komisijas finansējums